Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
february,21 2018 wednesday
Главная - Методические журналы - "ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА"

"ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА" № 2'18

№2
Змест
Змест

   У 2018 годзе ў нашай краіне будуць праводзіцца між­на­род­ныя ма­ні­то­рын­га­выя дас­ле­да­ван­ні па ацэн­цы аду­ка­цый­ных да­сяг­нен­няў вуч­няў (PISA). У па­пя­рэд­ніх ну­ма­рах часопіса “Па­чат­ковая школа” ўжо дру­ка­валіся ды­дак­тыч­ныя і дыяг­нас­тыч­ныя за­дан­ні, якія ад­па­вя­даюць пады­хо­дам гэ­тай між­на­род­най праг­рамы. За­раз пра­па­нуем ме­та­дычныя рэ­ка­мен­дацыі па ацэнцы вы­ні­каў ву­чэб­най дзей­насці чац­вёр­та­класнікаў з вы­ка­рыс­тан­нем дыяг­нас­тыч­ных ма­тэ­рыялаў па прад­меце “Матэ­ма­тыка”. Аў­та­ры пра­гра­мы і пад­руч­ніка (М. А. Урбан, Г. Л. Мураўёва) па­даб­ралі задачы з улікам кампетэнтнаснага падыходу, а таксама распрацавалі шаблон апрацоўкі вынікаў кантрольнай работы — ён змешчаны ў мультымедыйным дадатку. Метадычныя рэкамендацыі да правядзення ўрокаў беларускага і рускага літаратурнага чытання для 2 і 3 класаў, а таксама да прадмета “Чалавек і свет” у 1 класе прапануюць аўтары новых падручнікаў – М. В. Жуковіч, Н. У. Антонава, Г. А. Галяш, Т. С. Куцанава, В. С. Варапаева, Г. У. Трафімава, С. А. Трафімаў.

  Карыснай для педагогаў з’яўляецца сістэма практыкаванняў для фарміравання графічных уменняў і навыкаў, у якой прадстаўлены ўсе літары — гэтыя хвілінкі чыстапісання для ўрокаў беларускай мовы падрыхтаваны з апорай на вершы вядомых паэтаў. У рубрыцы “Адрасы перадавога вопыту” педагагічны калектыў гімназіі № 1 г. Жлобіна знаёміць з вопытам падрыхтоўкі і правядзення “перакуленых урокаў”.

  На каляровай укладцы змешчаны постар “Сложение и вычитание в пределах 100”, да яго на старонцы часопіса аўтар-распрацоўшчык Г. М. Бітно дае метадычны каментарый. Гэты дапаможнік спрыяе фарміраванню ў вучняў навыкаў вуснага лічэння, замацаванню паняццяў “цотныя і няцотныя лікі”. На дадатковай укладцы “У дапамогу намесніку дырэктара” прапануецца ўзор напісання аналітычнай інфармацыі паводле праведзенага ўнутрышкольнага кантролю за станам выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Літаратурнае чытанне”.

  Змест мультымедыйнага дадатку спрыяе павышэнню эфектыўнасці адукацыйнага працэсу:

  •   мультымедыйныя прэзентацыі да матэрыялаў часопіса;
  •   урокі матэматыкі і выяўленчага мастацтва;
  •   прадметныя і сюжэтныя фотаздымкі, літаратурны матэрыял да факультатыўных заняткаў “Вытокі роднай мовы” (II клас);
  •   віртуальная экскурсія ў Нясвіжскі замак;
  •   інтэрактыўныя заданні на замацаванне ведаў аб замках і палацах Беларусі.
Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА